Skip to main content

Underretning om indsamling af personoplysninger

Efter persondataforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger, når du giver personoplysninger om dig selv til os.

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

 • Hvem vi er, og hvordan du kontakter os
 • Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 • Kategorier af personoplysninger
 • Modtagere eller kategorier af modtagere
 • Opbevaring af dine personoplysninger
 • Retten til at trække samtykke tilbage
 • Dine rettigheder
 • Klage til Datatilsynet

I bilag 1 finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger i bilag 1.

I øvrigt henviser vi til vores privatlivspolitik her på hjemmesiden:

https://logsam.dk/wp-content/uploads/2019/07/Privatlivspolitik-CLS-ver.-2019-2.pdf

Med venlig hilsen

Center for Logistik og Samarbejde ApS

 

Bilag 1 – Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Hvem vi er, og hvordan du kontakter os

Center for Logistik og Samarbejde ApS (herefter ”CLS”) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vores kontaktoplysninger er:

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Formålet med at indsamle dine personoplysninger gennem nærværende spørgeskemaundersøglese sker som led i projektet ”Fjordbussen”, et projekt, som søger at klarlægge præferencer, bekymringer og daglige rutiner for pendlere eller andre, som anvender offentlige transportmidler. Indsamlingen af ovennævte personoplysninger er specifikt rettet mod at undersøge potentialet og behovet for en ny og fremtidig transportform over Limfjorden via en automatiseret båd (såkaldt ”fjordbus”), eventuelt fuldt automatiseret og uden traditionelt personale ombord.

Deltagelse i spørgskemaundersøgelsen er frivillig, og de indsamlede personoplysninger behandles fortroligt og anonymt.

De indsamlede oplysninger anvendes i videnskabelig og teknologisk sammenhæng i samarbejde med CLS’s samarbejdspartnere, ifm. projektet ”Fjordbussen”, og vil være med til at bestemme økonomiske og teknologiske forhold samt øvrige omstændigheder omkring en mulig fjordbus.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Samtykke afgivet ved afkydsning ifm. deltagelsen i nærværende spørgeskemaundersøgelse.
Retlig forpligtelse overfor CLS’ samarbejdspartnere ift. at levere et analyseresultat ifm. projektet ”Fjordbussen”.

Kategorier af personoplysninger
De oplysninger der indsamles gennem nærværende spørgsskemaundersøgelse omfatter:

køn, alder, post nr. ift. bopæl, post nr. ift. arbejdsplads/uddannelsessted, beskæftigelse, uddannelsesniveau, præferencer og adfærd/vaner ift. transport, sikkerhed og teknologi.

Derudover er der mulighed for, at en deltager kan oplyse sin e-mail adresse, hvorved det accepteres, at CLS ved fremtidige interviews og workshops må kontakte dig og/eller hvis en deltager ønsker at deltage i lodtrækningen om en tur ombord på testfartøjet i 2020. Denne information videregives ikke til andre.

Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi sælger, offentliggør eller viderebringer som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til en tredjepart uden dit samtykke, medmindre det er nødvendigt for at sikre overholdelse af gældende dansk lovgivning.

Ved deltagelsen i nærværende spørgeskemaundersøgelse, accepterer du, at dine oplysninger indgår i et forskningsbaseret og teknologisk miljø og anvendes af CLS og dennes samarbejdspartnere ifm. projektet ”Fjordbussen”.

Vi videregiver eller overlader derfor kun dine personoplysninger til følgende modtagere:

Databehandlere:
SurveyXact v/ Rambøll Management Consulting A/S.

Samarbejdpartnere ifm. projektet ”Fjordbussen” bl.a.:

 • Aalborg Universitet

Individuelle personoplysninger offentliggøres ikke.

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger indtil resultatet af spørgeskemaundersøgelsen vedr. projektet ”Fjordbussen” offentliggøres eller forventes afsluttet, dog vil al rådata fra spørgeskemaundersøgelsen slettes fra CLS’ side efter 12 måneder og i SurveyXact efter yderligere 3 måneder (efter 15 måneder i alt), medmindre særlige tilfælde gør det nødvendigt for os at opbevare dine oplysninger i længere tid. Al bearbejdet data vil indgå i en større analyse og datamængde, og det vil derfor ikke være muligt for CLS eller CLS’ samarbejdspartnere at kunne identificere den enkelte respondent.

Din email-adresse opbevares i 12 måneder.

Oplysningerne kan dog i nogle tilfælde opbevares længere, hvis det er nødvendigt for at overholde/fastslå juridiske forpligtelser eller for at håndhæve vores aftaler. Vi vil ved længere opbevaring lægge vægt på hensynet til at opnå et tilstrækkeligt videnskabligt grundlag, herunder population, for at offentliggøre et tilstrækkeligt brugbart resultat af spørgsskemaundersøglesen vedr. projektet ”Fjordbussen”, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

De, i spørgeskemaundersøgelsen, afgivne personoplysninger indsamles gennem platformen SurveyXact. Oplysninger i SurveyXact databasen opbevares af sikkerhedsmæssige årsager i tre (3) måneder efter CLS har foretaget sletning af dine personoplysninger, hvorefter oplysningerne vil blive slettet uigenkaldeligt fra SurveyXact databasen.

SurveyXact databasen administreres af følgende databehandler:

I øvrigt henviser vi til SurveyXact’s egen hjemmeside vedr. persondatabeskyttelse.

https://www.surveyxact.dk/gdpr/

Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor på side 2.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

OBS! Ønsker du at tilbagetrække dit samtykke, efter dine rådata er blevet anvendt i analysesammenhæng, gør vi opmærksom på, at vi kun vil være i stand til at kunne slette din e-mailadresse. Dette skyldes, at dine øvrige persondata vil være anvendt til analyse af en større mængde af data og det vil således ikke være muligt at identificere og udtrække individuelle personoplysninger.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Rettighederne er følgende:

 • Indsigtsret – Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse – Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning – I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling – Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse – Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) – Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine oplysninger, hvis du er utilfreds med behandlingen. Klage skal indgives til:

 • Datatilsynet
 • Borgergade 28, 5
 • 1300 København K

Center for Logistik og Samarbejde
Langerak 15
9220 Aalborg Ø

CVR: 36 05 10 94

Telefon: +45 60 51 01 71

E-mail: info@logsam.dk

FIND OS
KONTAKT OS

KONTAKT OS